Chi tiết tin

Qui chế dân chủ Cơ quan

Người đăng: THCS Trà Leng Ngày đăng: 16:24 | 08/06 Lượt xem: 430

     PHÒNG  GD-ĐT  NAM  TRÀ  MY  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LENG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        

          Số: 14/QĐ-THCS                              Trà Leng, ngày 15 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động

của trường PTDTBT THCS Trà Leng.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LENG

          Căn cứ Nghị định số 71/1998-NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ, về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

          Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Nhà trường;

            Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My, về việc thành lập trường PTDTBT THCS Trà Leng;

          Căn cứ ý kiến của BCH Công Đoàn trường và đề nghị của tập thể CB-GV-NV toàn trường.   

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTBT THCS Trà Leng.

          Điều 2 : Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và tất cả cá nhân trong Hội đồng trường PTDTBT THCS Trà Leng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

         Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bắt đầu triển khai, thực hiện từ năm học 2015-2016.

 

* Nơi nhận :                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Công đoàn (để phối hợp);

- Các tổ chức Chuyên môn, Đoàn, Đội (để thực hiện)

- Lưu VT.

                                                                                  

      PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ LENG                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


QUI CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ LENG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-THCS ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Trà Leng)


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Mục đích về việc thực hiện dân chủ trong trường THCS

          1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường là nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật giáo dục quy định theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức, được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục thực sự của dân, do dân, vì dân.

          2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường là nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tất cả đội ngũ Cán bộ, GV-CNV theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự  kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ chương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

          Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

          1. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

          2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

          3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

          Điều 3: Phạm vi điều chỉnh

          Qui chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

CHƯƠNG II

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG

          MỤC 1: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

          Điều 4: Hiệu trưởng là người do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:

          1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của trường, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cấp trên về hoạt động của nhà trường.

          2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, giáo viên, cán bộ, công nhân viên và của người học trong Quy chế này.

          3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước theo nội quy, qui chế của trường THCS và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo cho cấp trên.

          4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, giao ban hàng tuần, họp Liên tịch, Hội đồng sư phạm hằng tháng, Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm, Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng vào cuối kỳ, cuối năm học.

          5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, GV-CNV và học sinh.

          6. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.

          7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

          8. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.

          9. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các bộ phận và toàn thể CB-GV-CNV trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị trong thẩm quyền được giao.

          10. Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.

          Điều 5: Những việc Hiệu trưởng lấy ý kiến tham gia đóng góp, xây dựng

          1. Từ Hội nghị Liên tịch:

          * Kế hoạch phát triển nhà trường, tuyển sinh, dạy học và các hoạt động khác.

          * Những vấn đề chức năng nhiệm vụ của tổ chức bộ máy trong nhà trường.

          * Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của CB-VC.

          * Kế hoạch xây dựng CSVC, các hoạt động ngoài giờ của nhà trường.

          * Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

          2. Từ Hội nghị Cán bộ viên chức hàng năm:

          * Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm.

          * Xây dựng nội quy, qui chế giải quyết các chế độ, chính sách, phúc lợi tập thể chăm lo đời sống cho toàn thể CB-VC trong nhà trường.

          * Xây dựng các chỉ tiêu về kết quả học tập, đạo đức thi đua và đời sống.

          3. Từ Hội đồng sư phạm: Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, hiệu quả dạy và học đúng thực chất tránh bệnh thành tích, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử và các hoạt động trong nhà trường.

          MỤC 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN, TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG:

          Điều 6: Trách nhiệm của các bộ phận, Tổ chuyên môn trong nhà trường :

          1. Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của quy chế này.

          2. Lên kế hoạch năm học ngay từ đầu năm, Hiệu trưởng duyệt để tổng hợp thành kế hoạch chung của nhà trường.

          3. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong đơn vị.

          4. Các bộ phận, tổ chuyên môn trong nhà trường là người đại diện cho đơn vị có trách nhiệm:

          Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong đơn vị, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của Luật giáo dục, Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường.

          Điều 7: Trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường được thể hiện cụ thể như sau:

          * Trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

          1. Phối hợp cùng với chính quyền thực hiện Nghị quyết năm học, thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường.

          2. Theo dõi, động viên tạo điều kiện thuận lợi để các tổ Công đoàn phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt.

          3. Tổ chức các bộ phận, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường dễ dàng đóng góp ý kiến thông qua các hoạt động sinh hoạt.

          Hàng tháng tổ chức họp định kỳ. Thông qua cuộc họp công đoàn tập hợp các ý kiến nếu có phát sinh trình Chi Bộ và phối hợp với Hiệu trưởng có hướng giải quyết cụ thể.

          * Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Minh:

          1. Phối hợp với chính quyền thực hiện Nghị quyết năm học, thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

          2. Theo dõi, động viên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn viên, Đội viên nâng cao chất lượng, phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt.

          3. Hàng tháng tổ chức họp định kỳ và thông qua cuộc họp, tập hợp các ý kiến nếu có phát sinh trình Chi bộ và Hiệu trưởng có hướng giải quyết.

          * Trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân:

          1. Lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị với Hiệu trưởng giải quyết.

          2. Khi có vấn đề khiếu nại, tố cáo phải lập văn bản và thực hiện từ tổ đến đoàn thể, nhà trường.

          3. Nếu Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

          MỤC 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

          Điều 8: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm :

          - CB, GV- NV phải thực hiện nghĩa vụ của mình và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của pháp lệnh cán bộ công chức.

          - CB, GV- NV chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình, có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

          - Trong khi thi hành nhiệm vụ, CB, GV- NV phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

          - CB, GV- NV phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình để xây dựng nội bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh. Khi được yêu cầu, CB, GV- NV có trách nhiệm đóng góp vào các văn bản, đề án của trường.

          - Kiên quyết đấu tranh chống hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ kỷ cương nề nếp trong nhà trường, lợi dụng vấn đề dân chủ để gây rối trong nhà trường, phải xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên và tìm ra nguyên nhân để giải quyết kịp thời, triệt để.

          - Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo. CB, GV, NV phải tôn trọng đồng nghiệp và học sinh, không nói xấu đồng nghiệp, nói sai sự thật về đồng nghiệp.

          - Không đem chuyện nhà trường ra nói với người ngoài cơ quan không có trách nhiệm giải quyết.

          - Trong quan hệ giao tiếp, hợp tác với các cơ quan, tôn trọng cả hai bên, không làm ảnh hưởng đến uy tín của bên nào. Đặc biệt là phải bảo vệ uy tín của nhà trường, không để người khác hiểu hoặc có cách nhìn không đúng về nhà trường.

          Điều 9 : Những việc cán bộ, viên chức được biết, tham gia ý kiến. Hiệu trưởng quyết định, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

          1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan.

          2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của trường, báo cáo sơ kết, tổng kết của trường

          3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của trường.

          4. Tổ chức phong trào thi đua, tuyên dương, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt.

          5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong trường đã được kết luận.

          6. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ trường.

          7. Nội quy, quy chế của trường 

          8. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu phiền hà, sách nhiễu dân.

          9. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đề bạt cán bộ.

          10. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CB, GV, NV   

          MỤC 4: HÌNH THỨC LẮNG NGHE Ý KIẾN THAM GIA

          1. Công chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Hiệu trưởng.

          2. Thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

          3. Phát phiếu hỏi trực tiếp gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức tham gia ý kiến.

CHƯƠNG III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN TỔ CHỨC.

          Điều 10: Quan hệ với công dân

          Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trường để công dân được biết:

            - Nội quy cơ quan.

            - Mẫu đơn từ.

          - Các khoản thu theo quy định và các vấn đề liên quan trực tiếp đến học sinh và phụ huynh.

          Điều 11: Quan hệ với cơ quan cấp trên

          - Hiệu trưởng có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.

          - Nhà trường có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, chế độ chính sách, …

          - Nhà trường được quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cơ quan cấp trên.

          - Nhà trường có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 12: Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm triển khai và tổ chức cho toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường thực hiện tốt qui chế này

          Điều 13: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh qui chế này.

          Điều 14: Qui chế này được thảo luận đến tổ chuyên môn và thông qua Hội nghị Cán bộ, công chức,viên chức, nếu có điều gì không phù hợp sẽ điều chỉnh bổ sung hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn trường có hiệu quả./.

                                                   

                                                                                  

 

Tác giả: Trường PTDTBT THCS Trà Leng

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông báo mới

Tên Video
* Nam Trà My quê tôi

Liên kết web

ngân hàng đề kiểm tra

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT THCS Trà Leng
Địa chỉ: Thôn 3 xã Trà Leng huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0987.334.083 - 0981.087.778
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)